2 % z Vašich daní pomôžu

 

Aj vy môžete rozhodnúť o 2 % dane ktorú platíte štátu. Nič naviac platiť nebudete, len určíte komu ich štát musí poslať. My vám ponúkame možnosť podporiť nimi našu spoločnú neziskovú organizáciu Občianske združenie Košecké zvony, ktorá bola založená s cieľom financovania aktivít v našej farnosti. (tábory pre deti, činnosť spevokolu p.Zermegha, aktivity pre deti, organizovanie podujatí vo farnosti….)

Ď  A  K  U  J  E  M  E 

Tlačivo na 2% dane je k dispozícii na stolíku alebo si ho môžete stiahnuť na tomto odkaze

2% Košecké zvony

Stačí keď ho odovzdáte u zamestnávateľa ktorý Vám robí ročné zúčtovanie dane, alebo u účtovníčky ktorá Vám robí daňové priznanie a oni Vám isto radi poradia ako postupovať

Členom občianskeho združenia Košecké zvony sa môžete stať i Vy. S ochotou pracovať a s dobrými nápadmi sa môžete podieľať na zlepšovaní aktivít v našej farnosti. O činnosti Košeckých zvonov sa môžete dozvedieť viac na týchto stránkach, v sakristii, alebo na pravidelných mesačných stretnutiach farskej rady.

Ste srdečne vítaní!

1. pôstny týždeň

Milí kamaráti. Nastalo pre nás netradičná obdobie pôstu – obdobie kedy sa máme stíšiť, postiť sa, venovať sa modlitbe a pripraviť sa na zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista. Môžu nám v tom pomôcť aj rôzne aktivity, ktoré sme si pre Vás pripravili. Vieme, že situácia okolo nás je zložitá a komplikovaná. Preto budeme radi, ak sa Vám s pomocou Vašich blízkych podarí uskutočniť, čo i len jednu z nich. Pokiaľ sa nepodarí uskutočniť danú výzvu, nevadí. Snažme sa spraviť dobrý skutok a pomodliť sa ľubovoľnú modlitbu.


Výzvy na 1. pôstny týždeň:
22.02. Pondelok- čítanie sv. písma (výber príbehu ľubovoľný) + budem počúvať rodičov na prvé slovo
23.02. Utorok- pomodlíme sa 3x Zdravas Mária a spravím dobrý skutok pre moje zdravie zacvičím si.
24.02. Streda – s rodičmi sa pomodlím Korunku Božieho milosrdenstva. Odopriem si mobil. Nebudem sa hrať na mobile, použijem ho iba na telefonovanie a na školu.
25.02. Štvrtok- pomodlím sa eRkársku modlitbu Večné slovo. Venujem niekomu blízkemu celý svoj deň naplno.
26.02. Piatok- Odopriem si sladkosti a pomodlím sa s rodičmi krížovú cestu.

Motivujme sa navzájom. Pokúsme sa o splnenie výzvy. Pokiaľ to nebude možné splniť danú výzvu napr. vek dieťaťa, choroba … môžeme nahradiť výzvu inou svojou splniteľnou. Pokiaľ nepozná dieťa Korunku Božieho milosrdenstva môže sa pomodliť modlitbu, ktorú dobre pozná.

MODLITBA eRkárov
Večné Slovo,
Jednorodený Syn Boží,
nauč nás pravej veľkodušnosti.
Nauč nás Tebe slúžiť, ako si to právom zasluhuješ.
Aby sme dávali a nepočítali,
aby sme bojovali a nedbali na rany,
aby sme pracovali a netúžili po odpočinku,
aby sme sa obetovali a nečakali inú odmenu ako vedomie,
že sme splnili Tvoju svätú vôľu.
Amen.

Dobrý Bože, posilňuj vo mne živú vieru,

veď ma jej radostnou cestou.

Nauč ma jednoduchosti a pravdivosti,

nauč ma zodpovednosti a dôvere.

Uč ma dobrovoľne slúžiť a obetovať sa,

rásť v úcte a solidarite so všetkými,

a tak vytvárať otvorené spoločenstvo

z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí. Amen.

Svätí košickí mučeníci, Štefan, Melichar a Marek, orodujte za nás!

S láskou Vaši eRko animátori.

Rok 2020 v matrikách Farnosti Košeca:

KRSTY:  25   (rok 2019: 47,  2018: 36,  2017: 43)

V roku 2020 bolo najmenej krstov pravdepodobne v celých dejinách našej farnosti. Z Košece 7 chlapcov a 7 dievčat, z Košec. Podhradia 2 chlapci a 2 dievčatá, z Nozdrovíc 1 dievča, z iných farností 4 chlapci a 2 dievčatá (väčšinou deti, ktorých rodičia pochádzajú z Košece a bývajú inde).

Z toho 7 detí bolo pokrstených do neúplných rodín. Dve deti mali v čase krstu viac ako 8 rokov.

SOBÁŠE:  4   (rok 2019: 13,  2018: 7,  2017: 8)

Aj sobášov bolo v roku 2020 pravdepodobne najmenej v celých dejinách našej farnosti. Tri sobáše snúbenci preložili o rok kvôli súčasným hygienickým opatreniam.

SV. PRIJÍMANIA:  Sv. prijímaní sme prijali spolu asi 12 tisíc, roky predtým to bývalo okolo 25 tisíc. Prvýkrát pristúpilo k sv. prijímaniu 34 detí a jeden dospelý.

POHREBY:  36   (rok 2019: 40,  2018: 43,  2017: 47)

Zaujímavé, že v okolitých farnostiach i na celom Slovensku zomrelo viac ľudí ako priemerne a u nás menej. Zomrelo 17 mužov a 19 žien. Na cintoríne v Košeci bolo pochovaných 12 mužov a 15 žien, vo Veľkom KP 3 muži a 3 ženy, v Malom KP 2 muži a 1 žena.

Z tohto počtu zomrelo 13 ľudí nezaopatrených. To znamená viac ako rok pred smrťou neprijali, alebo nechceli prijať sviatosti a stretnúť sa s kňazom.

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na nový rok 2021

Drahí bratia a sestry!
 

Dnes je Nový rok 2021. Tento deň je u nás významovo veľmi bohatý: Je cirkevnou slávnosťou Panny Márie Bohorodičky a svetovým dňom modlitieb za pokoj. Z občianskeho hľadiska je začiatkom nového kalendárneho roka aj Dňom vzniku Slovenskej republiky.
 Možno nájsť spoločného menovateľa, ktorým by sa dali tieto rozdielne významy dnešného dňa spojiť? Áno, významy Nového roka sa spájajú v nás veriacich ľuďoch. Sme aj veriaci katolíci a sme aj občania Slovenskej republiky – vo veľkej európskej rodine národov. 
 Pravidelne a radi si na Nový rok vinšujeme zdravie, šťastie a hojné Božie požehnanie. A hoci dnešný deň slávime, s istou bolesťou si však uvedomujeme, že na nastávajúci rok ešte stále vrhá svoj tmavý tieň svetová pandémia. Oprávnene teda máme strach o seba i svojich drahých. 
 Preto by nás veľmi potešilo, keby sa naše krásne novoročné vinše skoro a bohato naplnili. Vieme však, že nie všetko, čo v novom roku príde a čo nás čaká, je v našich rukách. Rozhodne potrebujeme veľké Božie požehnanie prameniace z múdrej Pánovej prozreteľnosti. 
 O štedrom požehnaní sme počuli v dnešných liturgických čítaniach. Z Knihy Numeri sme čítali, ako Pán posiela Mojžiša za Áronom a jeho synmi, aby v Božom mene žehnali všetok ľud. 
 So žalmistom sme volali: „Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás!“  A prosili sme „nech nás Pán požehná, a nech si ho ctia všetky končiny zeme“. 
 Celá novoročná bohoslužba je našou spoločnou prosbou o požehnanie. Žiadame oň všemohúceho Boha, ktorý je Pán sveta i času. Ale nežiadame ako cudzí, či Bohu neznámi. Práve naopak! Veď v Liste Galaťanom svätý Pavol zdôrazňuje, že v Ježišovi Kristovi nás Boh prijal za svoje deti: „Nie si otrok, ale syn!“
 Napokon nám svätý Lukáš pripomína Vianoce – teda tú zázračnú chvíľu, keď Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, aby nás vykúpil a aby sme dostali adoptívne synovstvo. 
 Toto je najhlbší dôvod sviatočnej radosti dnešného dňa. Vďaka Božej láske sa aj my – skrze Krista narodeného z Panny Márie Bohorodičky – stávame Božími deťmi! Toto synovstvo a dcérstvo sme prijali ako svätý dar, keď sme boli pokrstení. A tento dar zostáva s nami po celý život aj v tomto novom roku, ktorý začíname modlitbou k nebeskému Otcovi o požehnanie.
 My vaši biskupi chceme v tomto pastierskom liste pripomenúť dôležitosť duchovného smerovania nás veriacich – i celej spoločnosti –, aby sme boli počas nastávajúceho roka otvorení tomu potrebnému požehnaniu dobrotivého Pána Boha. 
 Náš pozitívny vzťah k Bohu, ktorý mnohí ľudia vnímajú ako vzťah k pravej Láske, Pravde, Vernosti a najvyššiemu Dobru, odporúčame postaviť na prvé miesto všetkých našich snažení. Lebo vždy – či si to uvedomujeme alebo nie – sme Božie stvorenia a stále existujeme z Božej milosti (porovnaj Ján 1, 16; Skutky 17, 28).
 V tomto roku sa na Slovensku od 15. februára do 31. marca uskutoční celoštátne elektronické sčítanie ľudu. Sčítanie sa koná opäť po desiatich rokoch. Je to známa a logisticky náročná udalosť s veľkým dosahom. Sčítanie má podať presnejší obraz o Slovensku, o jeho bohatstve či chudobe, o jeho vzdelaní a kultúre. A má podať obraz aj o náboženskej situácii: o tom, koľko je na Slovensku veriacich – katolíkov latinského i gréckeho obradu, evanjelikov, pravoslávnych a iných, a koľko je takých, ktorí sa považujú za neveriacich. Otázka náboženskej viery a príslušnosti k cirkvi je dôležitá a vyžaduje si pravidelné spresnenie. 
 Toto prihlásenie sa ku svojej cirkvi má za úlohu utvoriť čo najvernejší obraz o náboženskom stave obyvateľov Slovenska. Čo naši ľudia slobodne vyznávajú, kam nábožensky patria, kam ich zaradil ich krst, ktorý dosiaľ nepopreli. Žijeme v slobodnej a demokratickej spoločnosti, a preto môžeme bez obáv vyznávať svoju vieru. Využime to! Už sa nemusíme báť prenasledovania, a krstiť svoje deti nemusíme dávať tajne, ako to bolo v minulosti. 
 Žijeme v Európe, ktorá vyrástla a dosiaľ čerpá zo židovsko-kresťanského duchovného dedičstva. Kristova Cirkev sa rozprestiera po celom svete (porovnaj Matúš 24, 14; Rimanom 1, 8; Kolosanom 1, 5). Patria do nej všetci, ktorí boli pokrstení v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 
 Zahrnutí do nej sú aj tí, ktorí sa azda od cirkvi vzdialili; tí ktorí občas pochybujú o viere. Cirkev na všetkých týchto pamätá a stále ich pokladá za svojich synov a dcéry. Denne sa za nich modlí, aby vytrvali vo viere, aby niesli svoj kríž a aby nikdy nepopreli svoj krst. 
 Pevne veríme, že Božia láska je väčšia ako naše srdce (porovnaj Prvý Jánov 3, 20) a dáva sa svetu aj pre nich (porovnaj Ján 3, 16). Nech aj títo pri sčítaní zaznačia do príslušnej rubriky, že sú pokrstení; že srdcom patria do svojej cirkvi. 
 Francúzsko na jeseň minulého roka opätovne zakúsilo vlnu islamského terorizmu. Mnohé krajiny sveta odvtedy viac hľadia na túto ťažko skúšanú krajinu a vyjadrili jej aj úprimnú sústrasť. Pripomeňme si dlhodobý odvážny postoj tejto krajiny, ako ho vyjadruje jej prezident: „Zoči-voči fanatizmu si Francúzsko zachová svoje duchovné a hodnotové základy!“. 
 Vieme, že Francúzsko je sekulárna krajina. A predsa – jej odhodlanie zachovať si „svoje duchovné a hodnotové základy“ je príkladné. O čo viac by sme mali byť odhodlaní my kresťania, keď ide o prihlásenie sa k svojim duchovným hodnotám a ku svojej viere! 
 Drahí bratia a sestry! Nie je našou úlohou odsudzovať tých, ktorí neveria. My si však buďme vedomí, že kresťanská viera je naše bohatstvo. 
 Tak ako sa slobodne prihlásime k tomu, že sme muž či žena; ako sa prihlásime ku svojej národnosti – slovenskej, maďarskej, rómskej a inej – tak sa prihlásme aj k viere svojej cirkvi. 
 Nepoprime to, čím sme, bez ohľadu na akékoľvek politické presvedčenie. Náš krst a naša príslušnosť k cirkvi nás ponad tieto rozdiely spája. Nech naše Slovensko ukáže, aké v skutočnosti je. A ak niekto popiera cirkev a Boha, nech sa – na svoju zodpovednosť – podľa toho zariadi. Je to vec jeho svedomia. My máme svedomie veriace. 
 Slovensko patrí medzi kresťanské národy už tisíc rokov – od čias sv. Cyrila a Metoda. Keď sa vám prihovárame a povzbudzujeme vás, aby sme sa všetci priznali k svojmu krstu, tým sa my biskupi snažíme plniť úlohu nástupcov apoštolov: povzbudzovať a utvrdzovať všetkých vo viere. 
 Prosíme, bojujme dobrý boj viery (porovnaj Prvý Timotejovi 6, 12). Robme všetko, aby sme aj my raz počuli slová, ktoré čítame v poslednej knihe Nového zákona, v Zjavení apoštola Jána (2, 13): „Pridŕžaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa“.
 Ježiš všetkým sľubuje: „Kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi“ (Lukáš 12, 8).Priznajme sa k Ježišovi Kristovi! Samozrejme, v novom roku svoju vieru nielen s odvahou vyznajme, ale podľa nej aj žime! Buďme verní evanjeliu vo svojich skutkoch. Buďme pre našu krajinu soľou a svetlom. Usilujme sa čo najviac prispievať k spoločnému dobru. Nebojme sa námahy. Naša viera nech nás posilňuje zostať v prvej línii všetkých dobrých zápasov. Nech nás posilňuje, aby sme sa neschovávali za druhých a nepýtali sa, čo iní môžu urobiť pre nás, ale čo my – ako Kristovi učeníci – môžeme urobiť pre všetkých. Kde je lakomstvo, preukážme štedrosť. Kde je nenávisť, prejavme lásku. Kde je hnev, rozsievajme pokoj. „Žehnajte a nepreklínajte“, hovorí Sväté písmo (Rimanom 12, 14). 
 Keď teda dnes slávnosťou Bohorodičky Panny Márie vstupujeme do nového roka a prosíme o Božie požehnanie, pripomeňme si, že aj my sami máme druhých požehnávať a byť pre nich požehnaním.
 Drahí bratia a sestry, začíname nový rok, v ktorom budeme môcť smelo vyznať svoju vieru aj príslušnosť ku svojej Cirkvi. Prihlásme sa k Ježišovi Kristovi a k jeho Matke Panne Márii. Otvorme sa aj týmto spôsobom pre potrebné Božie milosti a požehnanie do celého nasledujúceho roka. 
 

Nech nás v ňom sprevádza materinská starostlivosť a nebeský príhovor Bohorodičky, Panny Márie!
 

Srdečne vás pozdravujú a žehnajú vaši biskupi!

Oznamy na sviatok Zjavenia Pána 6. januára 2021

Na sviatok Zjavenia Pána (Troch Kráľov) 6. januára bude kostol otvorený k súkromnej poklone od 14:00 do 17:00. Môžete si zakúpiť najnovšie číslo Katolíckych novín. 

Trojkráľová požehnaná voda bude k dispozícií až po zrušení zákazov. Vaše nové (alebo prerobené) domy a byty požehnám tiež až po zrušení platných obmedzení.

Vianočná zbierka na opravu kostola: 

Číslo účtu: SK79 0900 0000 0000 6366 2300 

Pán Boh zaplať a odmeň za každý milodar. 

Oznamy na Prvú adventnú nedeľu – 29. november 2020

Liturgický kalendár: Pondelok: Sv. Ondrej, apoštol, Štvrtok: Sv. František Xaverský, kňaz, Piatok: Sv. Barbora, panna a mučenica

Sväté omše a spovedanie v prvopiatkovom týždni: 

ĎenSv. OmšaSv. spoveď
Pondelok 30.11.18:0017:30
Utorok 1.12.
Streda 2.12.18:0017:30
Štvrtok 3.12.8:007:30
Piatok 4.12.18:0017:00
Sobota 5.12.18:0017:30
Nedeľa 6.12.7:00
Nedeľa 6.12.9:30

Dnes je zbierka na opravu nášho kostola. Za každý milodar Pán Boh zaplať.

Na prvý piatok bude po svätej omši prvopiatková pobožnosť. Prvá sobota v mesiaci: Pred sv. omšou sa spolu pomodlíme sv. ruženec. 

Oznamy na 34. nedeľu v období cez rok, Nedeľu Krista Kráľa – 22. november 2020

Dnešnou nedeľou končí cirkevný rok. Dnes poobede o 14:30 bude pred vyloženou Sviatosťou oltárnou pobožnosť ku Kristovi Kráľovi. Môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Liturgický  kalendár:  Pondelok: Sv. Kliment I., pápež a mučeník, Streda: Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica. Budúca nedeľa – Prvá adventná, začiatok cirkevného roka                                                                                                                                                              

Sväté omše:

DeňKošeca
Pondelok 23.11.18:00
Utorok 24.11.
Streda 25.11.18:00PO SV.OMŠI ADORÁCIA
Štrvrtok 26.11.7:00
Piatok 27.11.18:00
Sobota 28.11.18:00NEDEĽNÁ
Nedeľa 29.11.7:00
Nedeľa 29.11.9:30

V kostole môžeme obsadiť 50 percent miest na sedenie. To znamená, že obsadzujeme každé druhé miesto.

V piatok budú mať svätú omšu členovia podomovej kaplnky Panny Márie.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu nášho kostola. Za všetky milodary úprimne Pán Boh zaplať.

Na budúcu Prvú adventnú nedeľu si môžete priniesť do kostola adventný veniec, počas sv.omše ich požehnáme.

Oznamy na 33. nedeľu v období cez rok – 15. november 2020

Liturgický kalendár: Utorok: Svätá Alžbeta Uhorská, rehoľníčka, Streda: Výročie posviacky bazilík Petra a Pavla,  Sobota: Obetovanie Panny Márie, spomienka

Budúca nedeľa – Slávnosť Krista Kráľa bude poslednou nedeľou v cirkevnom roku.      

DeňKošeca
Pondelok 16.11.18:00
Utorok 17.11.
Streda 18.11.18:00PO SV.OMŠI ADORÁCIA
Štrvrtok 19.11.7:00
Piatok 20.11.18:00
Sobota 21.11.18:00NEDEĽNÁ
Nedeľa 22.11.7:00
Nedeľa 22.11.9:30

Kostol môže byť obsadený na 50 percent kapacity na sedenie (každé druhé miesto). Dodržiavajme všetky hygienické nariadenia.

Príležitosť pristúpiť k sv. spovedi bude v týždni pred každou svätou omšou. V stredu bude po sv. omši poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej.

Pán Boh zaplať za každý milodar na opravu kostola.

Ďakujem za upratovanie kostola. Budeme pokračovať podľa rozpisu.

Oznamy na 32. nedeľu v období „Cez rok“ 8. november 2020

Liturgický kalendár: Pondelok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok, Streda: Svätý Martin z Tours, biskup, spomienka

Sväté omše: Na  sv.omši môže byť šesť ľudí. Kňaz a piati ľudia z rodiny, ktorá má nahlásený úmysel sv.omše:

ČasÚmysel sv. omše
Pondelok 9.1118:00+Víťazoslav, Vojtech, Irena
Streda 11.1118:00Božie požehnanie rodín
Piatok 13.1118:00Úmysel kňaza
Sobota 14.118:00Za veriacich
Nedeľa 15.117:00+Helena, Vladimír, Jozef
Nedeľa 15.118:00+Mária, Štefan, Jaroslav

Sv. spoveď a sv. prijímanie:  Príležitosť pristúpiť k svätej spovedi v piatok 13. 11. od 17:00. Každých 15. minút  sa bude podávať sväté prijímanie.

Krst, sobáš, pohreb po dohode s kňazom.

Sviatosti chorým ktorých nahlásite, prinesiem vo štvrtok doobeda.

Pán Boh požehnaj každého darcu milodaru na opravu nášho kostola. Prispieť môžeme buď osobne, alebo na farský účet.

Nezabudnite si prečítať „Aktuálne nariadenie“na farskej stránke!

Aktuálne oznamy

Podľa najnovších upozornení sa môžu sláviť sv.omše za účasti šiestich ľudí. V našom kostole môže byť okrem kňaza päť ľudí z rodiny, ktorá má nahlásenú sv.omšu. Treba dodržať podmienky, ktoré nájdete v „Aktuálnych nariadeniach“.

SV. OMŠE V NAŠOM KOSTOLE:

Streda     4. 11.18:00
Piatok     6. 11.18:00
Sobota    7. 11.7:00
Nedeľa   8. 11.7:00  8:00

SV. SPOVEĎ a SV. PRIJÍMANIE:

Piatok   6. 11.Od 16:30

Po každých 20. minútach sa bude podávať sväté prijímanie.