Pastoračná rada pri farskom úrade

Stretnutia pastoračnej rady sa konajú pravidelne každý prvý pondelok v mesiaci .

Pastoračná rada sa nezaoberá finančnými záležitosťami farnosti.

Na stretnutiach rady veľmi radi privítame každého farníka s  inšpiráciou, pripomienkami alebo snahou pomôcť pri organizovaní podujatí.