Pomazanie chorých

Pomazáva sa posväteným olejom na rukách a na čele. Hovorí sa pritom: „Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo, nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. Amen.
A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. Amen.“ Táto sviatosť nie je poslednou sviatosťou v živote človeka. Poslednou sviatosťou má byť viatikum – eucharistia na prechod zo smrti do života k Otcovi.

Kto vysluhuje a prijíma sviatosť pomazania chorých

Sviatosť vysluhujú biskupi a kňazi. Podľa KKC 1514 sviatosť môže prijať veriaci, keď začína byť  v smrteľnom nebezpečenstve po fyzickom zoslabnutí v starobe alebo chorobe. Sviatosť nie je iba pre tých, čo sa nachádzajú v krajnom nebezpečenstve smrti.

Účinky pomazania chorých

Milosť posilnenia a odvahy v znášaní utrpenia
Spojenie s Kristovým utrpením
Dar Ducha Svätého premáhať ťažkosti
Prijatie duchovnej úľavy – chorý je akoby zasvätený Bohu v Kristovom utrpení
Odpustenie hriechov
Príprava na poslednú cestu
Prinavrátenie zdravia, ak to slúži pre spásu človeka

 

Obsah bol prevažne čerpaný zo stránok veriaci.com