„Prvá pomoc“ 

„Prvá pomoc“ v duchovných zápasoch

Cieľom diabla je oddeliť nás od Boha. Skúša to dosiahnuť všelijakými pokušeniami. Pokúšať človeka je jeho obyčajná činnosť, ktorá je nebezpečnejšia ako to, čo robí mimoriadne, keď napadá človeka útlakom, pretože hriechom sa človek môže odlúčiť od Boha, utrpením nie. Smrteľný hriech je oveľa horší ako posadnutosť!

AKO SA CHRÁNIŤ
Keď ľudia počujú, aký vplyv a moc môžu démoni mať,  prirodzene sa začínajú pýtať, či ich neúspech, choroba atď. nie sú náhodou spôsobené Zlým. Mnohí, ktorí hľadajú pomoc u exorcistu, sú presvedčení, že niekto ich preklial. Otázka pre všetkých je: Ako sa môžeme chrániť proti Satanovi a jeho pôsobeniu?
Modlitba
Pravidelne sa modliť je prvá odpoveď a najdôležitejším spôsobom ochrany pred Zlým. Modlitba je kontakt s Pánom, stretnutie sa s Tým, ktorý zvíťazil nad Satanom. Ježiš sám sa modlil za Petra a apoštolov: „Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera“ (Lk 22, 31).  Trochu neskôr apoštolom (a nám) hovorí: „Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia“ (Lk 22,45). Iba modlitba s vierou nás môže chrániť pred Diablom takisto ako iba modlitba s vierou môžu zrušiť prekliatie. Samotná modlitba Otče náš obsahuje prosbu, aby Boh nás zbavil Zlého. Keď som niekomu povedal, že v kláštore máme výhodu mať v dome kaplnku, ona mi odpovedala: „Ja mám kaplnku v srdci!“ Kdekoľvek sa nachádzame, v každej chvíli cez deň sa tam môžeme vrátiť a „klaňať sa Otcovi v Duchu a pravde“ (Jn 4,23). Diabol má tiež veľký strach pred Pannou Máriou: ruženec je skutočná zbraň. Mať silný osobný modlitebný život je najlepšia obrana proti Diablovi, zvlášť vtedy, keď denne opakujeme zasvätenie svojho srdca, čiže života Bohu.
Najsilnejšie v boji proti silám temna sú samozrejme sviatosti, zvlášť sv. spoveď a sv. prijímanie. Sväteniny sú tiež ochranou: požehnaná voda alebo soľ, medaily, ak ich nenosíme ako kresťanský talizman, ale vo viere ako znak našej lásky k Pánovi Ježišovi, panne Márii, sv. Michalovi alebo sv. Benediktovi.
Pôst
„Tento druh (démona) sa nedá vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom“ povedal Pán, keď sa apoštoli cítili bezmocní pred posadnutým chlapcom (Mt 17,21). Modlitba a pôst sú duchovnou atómovou energiou! Pôst je spôsob modlitby, v ktorej sa „angažuje“ aj telo, zdôrazníme tým svoju prosbu, že to berieme vážne.

Život je boj. V tomto boji ide o všetko, o večný život! Diabol nás chce oslabiť, aby to mal s nami ľahšie. Vôľa človeka, ktorý už nezvláda tráviť niekedy aj dlhší čas bez sociálnych médií, bez alkoholu, cigariet alebo čohokoľvek, čo má rád,  je oslabená. Tak ako pľúca fajčiara kričia každým kašľom: „Prestaň“, aj svedomie Pánovho učeníka, ktorý sa pozerá na porno alebo pácha iný hriech kričí: „Nie.“  Ale nemajú silu konať to, čo by bolo pre nich dobré. Na škatuľkách cigariet musí byť varovanie, že fajčenie môže zabiť. Škoda, že niečo také nie je žiadané na pornografických stránkach: „Pozor, môže zabiť schopnosť milovať a zničiť krásu sexuálneho života!“

1. Obnova krstných sľubov

– Dobrotivý Bože, v Tvojom mene sa   zriekam zlého ducha…
(vymenovať akého ducha, napr. pýchy, hnevu, smilstva, závisti atď.)
– Vyznanie viery
(alebo aspoň „Ježišu, dôverujem Ti“)

2. Zájsť pod ochranný plášť Panny Márie.

Pod Tvoju ochranu sa utiekame,
svätá Božia Rodička.
Neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi
a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
Ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

3. Pomoc z neba

Svätý Michal, Svätý Gabriel, Svätý Rafael, príďte mi (nám) na pomoc!
Svätá sestra Faustína, pomôž mi!
Svätý Ján Mária Vianney, pomôž mi!
Svätý páter Pio, pomôž mi!
Svätý …

 4. Pôst

Obmedziť sa vo veciach ako zvedavosť, pohodlnosť, čas, spánok, pitie, jedenie atď.
Tým zdôrazníme svoju prosbu, že to berieme vážne.
Pôst nemusí byť niečo veľké a ťažké. Môže spočívať napríklad v tom, že budeme:
– vstávať  o 15 minút skôr, začať deň s menším stresom a mať čas pre seba a pre Pána
– mať čas pre druhých, keď chceme robiť niečo iné
– nepozrieť sa hneď na každú smsku, ktorá prichádza
– robiť niečo, čo žiada nejakú námahu: čítanie knihy namiesto pozerania sa na film, rozjímanie
– vybrať si pri raňajkách kúsok staršieho chleba a nechať čerstvý rožok druhým
– dať si pohár vody namiesto iného nápoja
Netreba preháňať, čo sa týka jedla a postiť sa tak, že až kosti praskajú: vzdať sa maličkostí, robiť pravidelne malé obety je múdrejšie.

KAŽDODENNÁ RANNÁ MODLITBA (svätý Patrik)

Stojím v úžase pred veľkou mocou vzývania Svätej Trojice:
verím v Svätú Trojicu, Trojjediného Boha, Stvoriteľa všetkého.
Uchvacuje ma moc Kristovho vtelenia a krstu,
moc jeho ukrižovania a smrti,
moc jeho zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia,
moc jeho príchodu v deň posledný.
Božia sila nech ma riadi.
Boh nech mi pomáha, Božia ruka nech ma bráni,
Boží štít nech ma chráni, Božie vojsko nech ma zachráni
od diabolských pascí, od nerestných zvodov,
od všetkých, ktorí mi pripravujú zlo,
či zďaleka či zblízka.

Zvolávam dnes všetky tieto moci medzi mňa a tieto zlá,
proti každej krutej a nemilosrdnej sile,
ktorá chce zničiť moje telo i moju dušu,
proti zaklínaniu falošných prorokov,
proti temným zákonom pohanstva,
proti kúzleniu čarodejníc,
proti každej znalosti kaziacej ľudské telo i dušu.

Kriste, ochraňuj ma, nech som nadmieru odmenený.
Kristus so mnou, Kristus predo mnou, Kristus za mnou,
Kristus vo mne, Kristus u mňa, Kristus nado mnou,
Kristus keď líham, Kristus keď si sadám,
Kristus keď vstávam,
Kristus v srdci každého, kto na mňa myslí,
Kristus v ústach každého, kto o mne hovorí,
Kristus v očiach každého, kto na mňa hľadí,
Kristus v ušiach každého, kto ma počúva.  Amen.

KAŽDODENNÉ VEČERNÉ MODLITBY

Buď pozdravené,
ty zázračné Srdce Ježišovo.
Teba chválime;
teba velebíme a oslavujeme;
tebe ďakujeme;
tebe darujeme, zasväcujeme
a obetujeme svoje srdce.
Prijmi ho a privlastni si ho celé.
Očisť, osvieť a posväť ho,
aby si v ňom žil  a ako Kráľ panoval naveky. Amen
___________________

Otče,  ktorý si mi dal život,
pomôž mi žiť vo všetkom podľa tvojej svätej vôle.

Ježiš,  pôvodca každého poriadku a prameň svetla.
Osvieť moju tmu.
Nenechaj  ma blúdiť, ale veď ma ku cieľu života.
Cez tvoje utrpenie,  smrť a zmŕtvychvstanie
si ma urobil dieťaťom Nebeského Otca.
Vyžeň z môjho srdca strach, pochybnosť, závisť a všetko,
čo mi prekáža veriť tvojej láske.

Duchu Svätý,  rozlievaj Božiu lásku v mojom vnútri.
Poteš ma na púti života,
aby moje túžby po tom, čo je sväté, nevychladli,
a daj  mi raz vojsť do kráľovstva lásky nášho Pána. Amen