Dobrá novina: Ďakujeme!

Milí farníci!

Na sviatok sv. Štefana 26.12.2023 koledovali koledníci Dobrej noviny v našej farnosti. S krásnymi piesňami, vinšami a s radosťou v srdci zvestovali Dobrú novinu, radostnú zvesť. Vďaka vašej štedrosti koledníci vyzbierali 1101,42€.

Úprimne Pán Boh zaplať!

Kto by chcel prispieť na projekty Dobrej noviny môže poslať príspevok na účet: SK77 1100 0000 0029 4045 7894

Naša farnosť ma pridelený variabilný symbol: 2923102704

Ďakujeme za Vašu štedrosť a prajeme Vám požehnané vianočné obdobie.