eRKo

Zvestujeme DOBRÚ NOVINU –

Ježiško chce v každú rodinu…

 

Tieto slová sa spevom dva dni – 26. a 27. decembra 2019 – niesli ulicami Košece, Košeckého Podhradia a Nozdrovíc. 23 malých i väčších koledníkov nieslo  Dobrú novinu o Spasiteľovom narodení do domácností, ktoré sa v kostole zapísali, že majú záujem o návštevu. Táto je spojená s požehnaním domu a verejnou zbierkou na podporu rozvojových projektov v Afrike. Tradičné koledovanie je teda rozšírené o nový rozmer -solidaritu.

Naša príprava sa začala 14.12.2019 účasťou na „vysielacej“ sv. omši v Oščadnici, kde nás otec biskup Tomáš požehnal a rozposlal do jednotlivých farností. Program koledovania sme nacvičili na eRko- stretkách, pripravili si kostýmy a 26.12. 2019 počas sv. omše nás požehnal a „vyslal“ aj náš pán farár.

So spevom, vinšami a požehnaním sme „obišli“ 24 rodín a pre projekty v Keni sme vyzbierali rekordných 1.130,- Eur! Chceme sa všetkým darcom, ktorí nás ku sebe pozvali a obdarovali,  zo srdca poďakovať! Rovnako aj rodičom, ktorí povzbudili svoje deti ku tejto dobrovoľníckej aktivite a službe druhým. Veríme, že aj vďaka takýmto akciám z detí vyrastú veľkodušní dospelí!

Tohtoročnou témou koledovania bolo heslo: „Buďme požehnaní(m).“  Sme vďační a dúfame, že vďaka obete, ktorú priniesli dobrovoľníci, deti a darcovia aj z našej farnosti, sa Dobrá novina požehnaním naozaj stala.

Text a foto A. Tomanová

 

 

Viac o Dobrej novine, ktorá tento rok oslavuje 25 rokov: https://www.dobranovina.sk/

Pozrite si dokumentárny film jubilejného 25. ročníka koledníckej akcie Dobrá novina. Cez príbeh Daniela spoznáme plody spolupráce s Caritas Lodwar v regióne Turkana v Keni.

 

Základné zásady

Základné zásady:

neradiť: cez spoločnú modlitbu hľadáme Božie riešenie na konkrétny problém tej ktorej mamy.


neohovárať: učíme sa milosrdenstvu voči blížnemu aj tak, že nehovoríme o zlých vlastnostiach druhých ľudí.


nevynášať: dôverné veci o ktorých hovoria matky na našich stretnutiach, nerozprávame inde. Často ide o bolestné a osobné záležitosti. Budujeme tak vzájomnú dôveru.

Spiritualita

Spiritualita hnutia MM je cesta úplného odovzdania sa.

Učíme sa žiť život Ježišovej Matky.

Pri modlitbách odovzdávame seba, svoje deti a svojich drahých do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže všetko.

 

„Odovzdať sa, znamená pokojne zavrieť oči svojej duše a dovoliť Ježišovi,
aby nás preniesol vo svojom náručí na druhý breh;
ako dieťa, ktoré spí v matkinom náručí.“

MM v Košeci

Prvá skupinka MM sa začala v Košeci modliť 12.04.2017.
Z počiatku sa spoločne modlili dve mamy a jedna krstná mama Lucia, Petra a Marta.
Za krátko sa k nim pridali ďalšie mamy z našej obce, ktoré sa do dnešného dňa pravidelne stretávajú na modlitbách matiek každú stredu o 19:00 hod.
Skupinka matiek má dnes 8 členiek.
Pravidelnými stretnutiami na spoločných modlitbách sa matky učia dôvere a úplnej odovzdanosti do rúk Pána Ježiša, ktorý všetkých povzbudzuje: „Poďte ku mne všetci, ktorý sa namáhate a ste preťažený, a ja vás posilním“ (Matúš 11:28)

 

Kontakt:

Petra Hrubová 0949 226 251

Andrea Rafajová 0902 125 020

História MM

Skupina kresťanov v Anglicku napísala malú knižku s názvom Čo to robíme našim deťom. Knižka bola plná štatistík o tom, ako trpia deti v dnešnom svete.Ľudia, ktorí knižku zostavili, boli zhrození. Knižku dali všetkým členom parlamentu a niektorí ju ani nemohli prečítať. Nechceli sa len nečinne pozerať v akej krajine vyrastajú ich deti a vnúčatá. Naša zakladateľka Veronica Williams a jej švagriná Sandra tiež chceli niečo urobiť. Nielen pre svoje deti, ale aj pre deti na celom svete.V roku 1995 na Katolíckej charizmatickej konferencii v mestečku Walsingham sa Sandra zobudila na hlas: „Modli sa za svoje deti.“ Po chvíľke sa ten hlas zopakoval. Pretože Sandra sa celý život za svoje deti modlila, dohodla sa so švagrinou Veronicou, že sa budú modliť jeden desiatok radostného ruženca: „…ktorého si Panna v Betleheme porodila“ za to, aby vedeli, aká je Pánova vôľa. Po mesiaci týchto modlitieb spoznali, že Pán Ježiš chce, aby matky odovzdávali svoje deti do jeho rúk, aby on mohol konať v ich životoch, že Boh túži po tom, aby ho mamy chválili a vzdávali mu vďaky, že Pán Ježiš sa chce s nimi stretávať vo Svätom písme. Pán potvrdil tieto modlitby ozajstnými zázrakmi a slovom z knihy proroka Jeremiáša: „Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez odmeny. Vrátia sa z nepriateľovej krajiny. Je tu nádej pre budúcnosť. Vaše deti sa vrátia domov. Ja Pán som tak povedal.“ (Porov. Jer 31, 16-17). Stretli sa s ďalšími matkami, ktoré mali tiež problémy so svojimi deťmi, a tak vznikla prvá skupina Modlitieb matiek.
Za necelé dva roky sa Modlitby matiek rozšírili do mnohých krajín sveta. Veronica bola už stará mama a Sandra mala 8 detí a nemali žiadne prostriedky na to, aby robili MM reklamu. Veronica napísala o týchto modlitbách len svojim známym a rodine, a tak sa jej prvý list dostal aj na Slovensko. Dnes sú MM v 108 krajinách, aj na Slovensku.

Košecké zvony – noviny farnosti Košeca


Noviny farnosti Košeca vydáva farský úrad Košeca:

 

  • email:    farskenovinykoseca@gmail.com
  • zodpovedný redaktor:     Katka Melišová
  • Grafická úprava:    Katka Melišová

 


Archív vydaní:

 

2014

Košecké zvony 2014/01

Košecké zvony 2014/02

Košecké zvony 2014/03

Košecké zvony 2014/04


2015

Košecké zvony 2015/01

Košecké zvony 2015/02

Košecké zvony 2015/03

Košecké zvony 2015/04

 


2016

Košecké zvony 2016/01

Košecké zvony 2016/02

Košecké zvony 2016/03

Košecké zvony 2016/04


2017

Košecké zvony 2017/01

Košecké zvony 2017/02

Košecké zvony 2017/03-04


2018

Košecké zvony 2018/01


Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily

Pastoračná rada pri farskom úrade

Stretnutia pastoračnej rady sa konajú pravidelne každý prvý pondelok v mesiaci .

Pastoračná rada sa nezaoberá finančnými záležitosťami farnosti.

Na stretnutiach rady veľmi radi privítame každého farníka s  inšpiráciou, pripomienkami alebo snahou pomôcť pri organizovaní podujatí. 

Kaplnky vo farnosti

O svätých, ktorí majú v našej farnosti sochu alebo kaplnku:

Sv. Ján Nepomucký sa narodil v Pomuku pri Plzni okolo roku 1345. Jeho otec bol zrejme nemeckého pôvodu. Meno „Nepomucký“ vzniklo nesprávnym čítaním latinskej verzie jeho mena „de Pomuk“. Niekdajšia obec Pomuky sa dnes volá Nepomuky. Ján dostal vzdelanie v kláštore cisterciánov, potom v Žatci v slávnych latinských školách, a nakoniec sa dostal aj na univerzitu do Prahy, ktorú práve v tom čase založil cisár Karol IV. V roku 1370 sa Ján stal notárom a pisárom v arcibiskupskej kancelárii. Bol takisto osobným tajomníkom biskupa. V roku 1380 sa stal súčasne aj farárom vo farnosti sv. Havla v Starom meste. V rokoch 1382-1387 študoval kánonické právo v Padove, kde získal doktorát, a potom sa vrátil späť do Prahy. Stal sa kanonikom a generálnym vikárom arcibiskupstva. Mal teda na starosti veľa zodpovedných úloh v Cirkvi. Okrem toho kázaval v chráme sv. Víta a v Týnskom chráme. Bol veľmi zbožný, horlivý a svedomitý.
Pokiaľ bol na tróne cisár Karol IV., boli medzi arcibiskupstvom a cisárskym dvorom veľmi dobré vzťahy. To sa však zmenilo nástupom Karolovho syna Václava IV., ktorý bol korunovaný za českého kráľa už ako dvojročný. Spočiatku sa držal otcovho vzoru, no neskôr sa oddal poľovačkám, zábavám. Okrem toho bol veľmi zlostný a hnevlivý. Robil si zálusk na benediktínske opátstvo v Kralupoch v západných Čechách. Keď ho však nedostal, jeho hnev sa obrátil doslova proti celej Cirkvi v Čechách. Zajal Jána a dvoch ďalších arcibiskupových spolupracovníkov. Arcibiskupa nezajal len kvôli tomu, že ho ochránili jeho zbrojnoši. Ostatných dvoch neskôr prepustil, ale Jána dal natiahnuť na škripec, dal ho páliť a mučiť aj iným spôsobom a nakoniec ho v noci dal odvliecť a zhodiť z pražského mosta do rieky Vltavy. Stalo sa to 20. Marca 1393. Po niekoľkých dňoch jeho telo našli a pochovali v kostole sv. Kríža; neskôr ho preniesli do chrámu sv. Víta.
Traduje sa, že sv. Ján je mučeníkom spovedného tajomstva. Údajne sa ho mal kráľ vypytovať na hriechy svojej manželky Žofie, ktorá bola veľmi nábožná. Spovedať sa chodila práve k Jánovi. Kráľ ju podozrieval z nevery, pretože sám sa tejto neresti dopúšťal. Keďže však Ján nič nevyzradil, mučil ho a dal nakoniec zabiť. Túto tradíciu potvrdzuje aj fakt, že jazyk sv. Jána Nepomuckého sa zachoval neporušený. Za svätého bol Ján vyhlásený v roku 1729.

http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-nepomucky/

Svätá Anna

1. storočie pr.Kr. Podľa tradície sa rodičia Panny Márie nazývali Joachim a Anna. Sväté písmo nikde neuvádza ich mená. Prvá zmienka o nich sa nachádza v apokryfnom Protoevanjeliu sv. Jakuba z 2. storočia. Podľa tohto spisu bol Joachim bohatým, no aj veľmi zbožným a dobrým mužom. Zisk zo svojich majetkov rozdeľoval na tri diely: jeden dával jeruzalemskému chrámu, jeden chudobným a posledný diel mal pre seba a svoju rodinu. Mali však bolesť – nemohli mať deti. Až keď boli vo vyššom veku, Anna počala a porodila dcéru, ktorej dali meno Mária, po hebrejsky Miriam (slovensky Bohu milá). Bola to veľká udalosť. Joachim priniesol za to obetu z desiatich baránkov a usporiadal hostinu. Aj chrámu venoval zvieratá na obetu. Keď mala Mária tri roky, zasvätili ju Pánovi v chráme. Toľko protoevanjelium.
Meno Joachim znamená Príprava na Pána. Meno Anna znamená milosť, láska, modlitba. Presné správy o nich nemáme, ale zato sa tešia veľkej úcte medzi veriacimi kresťanmi, nielen na Slovensku, ale po celom svete. Sv. Anna je patrónkou baníkov, chudobných a ťažko pracujúcich.


 

Svätá Barbora

3. storočie. Sv. Barbora (Barbara) sa narodila okolo roku 273 v Nikomédii (Turecko) v pohanskej rodine. Pre neposlušnosť (nechcela sa podvoliť otcovi a vydať sa) ju otec tyran Dioskur zavrel do veže, ktorú dal postaviť na tento účel. Tu, v samote, začala študovať a tu aj tajne prijala krst. Počas otcovej neprítomnosti dala vybúrať do veže ešte jedno okno a tak namiesto dvoch okien boli na veži tri, čo malo pre ňu symbolizovať Najsvätejšiu Trojicu. Dioskur sa rozzúril a vydal ju civilnému tribunálu. Strašným spôsobom bola mučená a nakoniec ju vlastný otec sťal mečom. Pramene uvádzajú, že sa to stalo 4. decembra 290. Iné pramene hovoria o roku 306. Boh však veľmi rýchlo potrestal jej prenasledovateľov. Legenda hovorí, že kým anjeli niesli jej dušu do neba, blesk zasiahol Dioskura a priviedol ho pred Boží súd.
Na Slovensku je sv. Barbora uctievaná baníkmi a minérmi, pretože podľa legendy, keď ju otec prenasledoval a sv. Barbora utekala, roztvorila sa pred ňou skala a sv. Barbora sa do nej skryla.

http://www.zivotopisysvatych.sk/barbora/